دوفصلنامه حقوق محیط زیست (ENLAW) - واژه نامه اختصاصی