آمار و ارقام
تعداد مقالات ارسال شده 260
درصد پذیرش 15
تعداد مقالات پذیرفته شده 39

 

 

 

 

 

 

به سامانه دو فصلنامه  حقوق محیط زیست خوش آمدید

 نشریه حقوق محیط زیست با هدف فراهم آوردن فرصتی مغتنم برای پژوهشگران دانشگاه­ های سراسر کشور در زمینه چالش­ های پیش ­روی مباحث حقوقی حمایت و حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. بنابراین تأکید بر آن است تا مقاله­ هایی در اولویت انتشار قرار گیرد که منجر به شناخت و بهبود شرایط زیست محیطی با ارائه راهکارهای علمی و عملی مفید و مؤثر باشد.


** بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور به منظور تأمین بخشی از هزینه های مجله و بهبود اجرای فرایندهای مرتبط با مجله، تمامی مقالات ارسالی که در فرایند ارزیابی علمی قرار می گیرند از تاریخ 01/07/98 مشمول پرداخت هزینه ای تحت عنوان هزینه داوری مقالات به مبلغ 800000 ریال می شوند. در صورت عدم پذیرش مقاله از طرف داوران محترم این مبلغ قابل بازگشت به نویسندگان مسئول مقاله نمی باشد.

 

محورهای دریافت مقاله :

* محیط زیست و توسعه پایدار

*  اقتصاد سبز و حفاظت محیط زیست

* اقتصاد محیط زیست

* سازمان های بین المللی و حفاظت از محیط زیست

* حقوق بین الملل محیط زیست

* حقوق محیط زیست و خودمراقبتی و جامعه سالم

*  محیط زیست و صنعت گردشگری

* حفاظت محیط زیست، آلاینده ها و استانداردهای زیست محیطی

* حقوق محیط زیست و خلاء های قانونی آن

* نظام حقوقی و سیاستگذاری زیست محیطی ایران

* مسئولیت های زیست محیطی

* بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی

* حقوق بشر و محیط زیست

* ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی

* محیط زیست و حقوق شهروندی

* مدیریت و حفاظت از محیط زیست

شماره جاری: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی