دوفصلنامه حقوق محیط زیست (ENLAW) - اهداف و چشم انداز